Mediakonsulterna i Linköping AB

Allmänna villkor

 1. 1.Dessa villkor ("Avtalet") reglerar förhållandet mellan Kund ("Kund") och Mediakonsulterna i Linköping AB, org.nr. 556794-4532 (Nedan kallat "Mediakonsulterna"), avseende webbhotellstjänster och/eller kundportal ("Tjänsterna") i delad servermiljö ("Webbhotellet").
 1. 1.Innehållet i Tjänsterna specificeras i separat orderbekräftelse / faktura.
 2. 2.Mediakonsulterna tillhandahåller kostnadsfri support beträffande Tjänsterna. Detta sker via e-post, telefon och information på Mediakonsulternas webbplats.
 1. 1.Beställningen är bindande. Avtal anses träffat när orderbekräftelse utfärdas av Mediakonsulterna om ej annat är överenskommet och framgår av orderbekräftelse.
 2. 2.Tjänsten löper enligt den period som Kunden väljer i samband med beställning, med början från det datum bekräftelse har utfärdats av Mediakonsulterna.
 3. 3.Kund som är att anse som Konsument enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), har rätt att frånträda Avtalet om detta har ingåtts på distans, t.ex. via telefon, genom att meddela Mediakonsulterna detta inom 14 dagar, eller 7 arbetsdagar från den dag Kunden mottar orderbekräftelsen (”Ångerfristen”). Ångerrätten upphör dock om Kunden börjat använda Tjänsten under ångerfristen.
 4. 4.Tjänsten upphör genom uppsägning. En uppsägning skall vara Mediakonsulterna tillhanda senast en månad innan innevarande abonnemangsperiod löper ut. Om en uppsägning inte inkommer inom denna tid löper Tjänsten vidare enligt föregående abonnemangsperiods längd. Uppsägning kan med fördel göras via Mediakonsulternas kundtjänst. En uppsägning kan även göras via, e-post till support@mediakonsulterna.se eller brev till Mediakonsulterna, Box 34, 581 02 Linköping.
 5. 5.Om Kunden önskar ändra abonnemangsperiod skall sådan begäran inkomma till Mediakonsulterna senast samma dag innevarande abonnemangsperiod löper ut. Eventuella innestående fakturor skall även vara betalda. Ändring av abonnemangsperiod träder i kraft då Mediakonsulterna skickat ut faktura med bekräftelse på att ändringen av abonnemangsperioden är verkställd.
 6. 6.Endera parten har rätt att skriftligen via brev eller e-post säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning därom via brev eller e- post med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart är på obestånd.
 1. 1.Avgifter för Tjänsterna utgår i form av förskottsbetalning mot faktura enligt den period som Kunden väljer i samband med beställning. Betalningsvillkoret är 20 dagar netto och betalning sker via Bankgiro.
 2. 2.Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.
 3. 3.Inför en ny avtalsperiod skickar Mediakonsulterna ut minst en faktura för förnyelse av Tjänsten.
 4. 4.Mediakonsulterna har rätt att stänga av Tjänsten om Kund underlåter att betala i rätt tid eller inte erlagt full betalning, förutsatt att minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till Kunden, antingen via brev eller e-post. Vid avstängning av Abonnemang har Mediakonsulterna rätt att informera om detta via Kundens hemsida eller e-post. Vid återaktivering av Abonnemang debiteras Kunden en startavgift.
 5. 5.Kund skall snarast meddela Mediakonsulterna om orderbekräftelsen eller faktura anses felaktig. Har Kund inom 8 dagar invänt mot orderbekräftelsen eller fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Mediakonsulterna medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet intill dess parterna träffat en överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte träffas inom 14 dagar, kan vardera part initiera tvistelösning enligt punkt 12.3 nedan. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som Kunden är skyldig att betala.
 6. 6.Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny Abonnemangsperiod. Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att skriftligt meddelande därom tillställts Kunden minst 30 dagar i förväg, via brev, e-post eller genom information på Mediakonsulternas hemsidor. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.
 7. 7.Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.
 8. 8.Återbetalning av avgifter för domännamn görs inte.
 1. 1.Kund får överlåta Tjänsterna till annan part först efter Mediakonsulternas medgivande. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och träder i kraft från det datum Mediakonsulterna har medgivit överlåtelsen. Den frånträdande parten är skyldig att reglera eventuella innestående skulder gentemot Mediakonsulterna innan den tillträdande parten kan överta Tjänsten. Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.
 2. 2.Mediakonsulterna får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag som skäligen kan förväntas iaktta de rättigheter och skyldigheter Mediakonsulterna har gentemot Kunden.
 1. 1.Mediakonsulterna utövar ingen kontroll över information som hanteras av Kund inom Webbhotellet eller kundportalen. Mediakonsulterna är således inte ansvarigt för verksamheten på enskilda hemsidor eller innehållet där, eller direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av agerande från Kund. Mediakonsulterna svarar inte för Kunds eventuella ersättningsskyldighet mot tredje part. Mediakonsulterna ansvarar inte för dataförlust, eller annan skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller obehörig påverkan av Mediakonsulternas servrar.
 2. 2.Mediakonsulterna har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av behörig registreringsenhet av relevanta toppdomäner eller av sådan registreringsenhet utsedd behörig organisation.
 3. 3.Mediakonsulterna ansvarar endast för skador som Mediakonsulterna eller av Mediakonsulterna anlitad underleverantör orsakar genom vårdslöshet. Mediakonsulternas skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för Tjänsterna under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada, såsom förlust av information, minskad produktion eller omsättning för Kund eller tredje part och inte heller för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i Mediakonsulternas datorresurser.
 4. 4.Begränsning i punkt 6:3 gäller inte sådan skadeståndsskyldighet som följer av tvingande lag.
 5. 5.Kund som drabbas av skada på grund av fel hos Mediakonsulterna eller i Tjänsterna måste meddela detta omedelbart. Mediakonsulterna lämnar ingen ersättning för skador som kunde ha undvikits. Om Kunden till följd av fel som har orsakats av Mediakonsulterna inte har kunnat använda Tjänsten har Kunden rätt till nedsättning av avgift som svarar mot felets omfattning. Sådan nedsättning skall ske med hänsyn till den tid under vilken felet förelegat i förhållande till gällande abonnemangsavgift. Krav på nedsättning skall framföras skriftligen senast 30 dagar efter det att felet har avhjälpts.
 6. 6.Mediakonsulterna ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av Mediakonsulterna. Mediakonsulterna har fullgoda system för dubbel lagring av data, så att denna kan återskapas i händelse av haveri, men Mediakonsulterna garanterar inte tillgången till data på Kunds hemsida och ansvarar inte för förlust av data.
 7. 7.Mediakonsulterna raderar inte Kunds information så länge Tjänsten är aktivt, om inte Kunden skriftligen uttryckt ett önskemål om detta samt styrkt sin identitet. Mediakonsulterna förbehåller sig dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia.
 8. 8.Krav på skadestånd skall, för att vara giltigt, framställas inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde märkt grunden för kravet.
 1. 1.Kunden ansvarar gentemot Mediakonsulterna för att information som hanteras inom Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning.
 2. 2.Kunden ansvarar för att Mediakonsulterna har tillgång till korrekt, uppdaterad och effektiv kontaktinformation under hela kontraktstiden. Mediakonsulterna ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppstår på grund av att kontaktinformationen är felaktig, eller att Kund inte omgående tar del av Mediakonsulternas meddelanden.
 3. 3.Kund ansvarar för säker hantering av Kunds användarnamn och lösenord.
 4. 4.När information kan lämnas av utomstående användare på webbsidor som omfattas av Tjänsten är Kunden ansvarig för att ha sådan uppsikt över informationen som är nödvändig för att förhindra fortsatt spridning enligt vad som krävs enligt gällande lagstiftning.
 5. 5.Kunden förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till Mediakonsulternas system, vilka inte är avsedda för Kunden samt ansvarar för att information som hanteras av Kund inom Webbhotellet (eller Kunds verksamhet på Webbhotellet) inte (a) gör intrång i tredje parts rättigheter, (b) på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning, (c) orsakar allvarlig skada, eller (d) är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.
 6. 6.Webbhotellet är avsett endast för hemsides- och e-postbruk. Mediakonsulterna förbehåller sig rätten att avgöra när gränsen för olaglig eller uppenbart oförsvarlig verksamhet / innehåll överskrids och vad som är rimliga åtgärder för att garantera säkerheten för Webbhotellet. Kund ansvarar för att skyndsamt agera om Mediakonsulterna uppmanar kund att ta bort information inom Webbhotellet som enligt Mediakonsulternas skäliga uppfattning är oacceptabel.
 7. 7.Mediakonsulterna har rätt att kontrollera information som hanteras inom Webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor. Mediakonsulterna har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom Webbhotellet om denna information riskerar att orsaka skada för Mediakonsulternas kunder, servrar eller nätverk. Detta gäller även om sådan skada orsakas indirekt genom att innehållet ger upphov till överbelastning eller olagliga angrepp från utomstående.
 8. 8.Avtalet kan sägas upp av Mediakonsulterna om Kund bryter mot villkoren i Avtalet. Innan uppsägning verkställs ska Mediakonsulterna, om det är möjligt, ge Kund skälig tid för att vidta rättelse. Om innehållet eller verksamheten på Kundens hemsida ger upphov till överbelastning eller andra säkerhetsproblem i Webbhotellet, som kan antas hota funktionen på andra Kunders hemsidor, förbehåller sig Mediakonsulterna rätten att omedelbart - och utan föregående varning - stänga hemsida som orsakar problemen.
 9. 9.Kund som bryter mot detta avtal har inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter och är skadeståndsskyldig mot Mediakonsulterna i den omfattning som gäller enligt svensk rätt.
 1. 1.Kunden får inte använda Tjänsterna i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Information som lagras inom Webbhotellet eller som annars omfattas av Tjänsterna får inte innehålla: • Information som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
 2. 2.Datavirus eller annan skadlig kod; • Barnpornografiskt, pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter.
 3. 3.Mediakonsulterna äger rätt att omedelbart stänga av Tjänsterna och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av Tjänsterna strider mot punkt 8.1 ovan eller om Kunden använder Tjänsterna på ett sätt som riskerar att skada Mediakonsulterna.
 1. 1.Det skall av webbsidorna klart framgå vilken fysisk eller juridisk person som ansvarar för sidornas publicering.
 2. 2.Kunden kan delegera drift av webbutformning, uppdatering etc. till annan fysisk eller juridisk person. Detta begränsar dock inte Kundens ansvar enligt detta avtal.
 1. 1.Om Kund önskar beställa domännamnstjänster och/eller DNS-tjänster genom Mediakonsulterna, gäller särskilda avtalsvillkor som finns tillgängliga genom Mediakonsulternas kundtjänst.
 2. 2.Domännamn registreras i Kundens namn och innehas av Kunden. Mediakonsulterna förbehåller sig rätten till att stå som administrativ, teknisk och/eller faktureringskontakt för domännamn i den mån Mediakonsulterna anser det vara nödvändigt.
 3. 3.Inför en ny avtalsperiod skickar Mediakonsulterna ut minst en faktura för förnyelse av domännamn, om domännamnet kan förnyas av Mediakonsulterna. Mediakonsulterna ansvarar inte för domännamn som inte förnyas på grund av att Kunden inte har betalt fakturan för förnyelse innan förfallodatum eller inte erlagt full betalning. För det fall Mediakonsulterna inte kan förnya domännamnet ansvarar Kunden för förnyelse av sådant domännamn.
 1. 1.Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom krig, blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, dödsfall, uteblivna tillstånd, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som häri avses, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
 1. 1.Vi behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för de fall där vi behandlar personuppgifter och den behandlingen definieras i vår integritetspolicy vilken ni kan hitta här. I de fall vi hanterar personuppgifter på uppdrag av någon annan och vi då är personuppgiftsbiträde gäller vårt personuppgiftsbiträdesavtal som finns här.
 2. 2.Mediakonsulterna har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt punkt 3.5.
 3. 3.Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.